Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vad får vi för pengarna? - Resultatstyrning av statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området SOU 1998:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att komma till rätta med de olika problem som utredningen uppfattat föreligger med dagens bidragssystem lämnas, i kapitel 5, fem olika förslag. Förslagen handlar inte bara om att öka resultatstyrningen. Det är också viktigt att bidragssystemet är enhetligt och att staten behandlar frivilligorganisationernas bidragsansökningar på ett likvärdigt sätt. Förslagen är följande: * en myndighet skall ansvara för bidragshanteringen. Utredningen föreslår Socialstyrelsen * till stöd för bidragshanteringen skall finnas en förordning som ger samma grund för alla de aktuella organisationernas ansökningar och återrapporteringar. Förordningen anger vilka typer av organisationer som kan söka av verksamhetsbidraget samt vilka insatsområden som verksamhetsbidraget kommer att följas upp gentemot. Insatsområdena är utbildning, information/opinionsbildning samt olika former av stödjande socialt arbete * till stöd för en bidragshantering som innebär ökad resultatstyrning formuleras verksamhetsmål i regleringsbrev * för att följa och påverka utvecklingen av det nya bidragssystemet skall ett råd, bestående av berörda frivilligorganisationer, inrättas * för att den förebyggande aspekten inte skall komma i skymundan föreslås att Folkhälsoinstitutet skall höras innan beslut om bidrag meddelas