Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Kontrollerad och ifrågasatt - intervjuer med personer med funktionshinder SOU 1998:48

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I den här rapportens intervjuer berättar människor med olika funktionshinder om sina upplevelser av bemötande. Tillsammans ger intervjuerna en bild av människors känsla att inte möta förståelse och av svårigheterna att få det stöd de anser sig behöva. De intervjuade berättar om hur slitsamt det å ena sidan kan vara att leva med ett funktionshinder när man möter oförståelse och ifrågasättande, och om hur tillvaron å andra sidan kan påverkas positivt när man försöker förstå.