Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Räddningstjänsten i Sverige, Rädda och Skydda SOU 1998:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Räddningsverksutredningen har enligt sina direktiv följande huvuduppgifter: · pröva omfattningen och inriktningen av det offentliga åtagandet inom verksamhetsområdet · analysera fördelningen av uppgifter mellan staten och kommuner samt mellan statliga myndigheter. Vidare ska utredningen föreslå eventuella förändringar samt se över formerna för statens ansvar för styrning och uppföljning · utreda vilka av Räddningsverkets verksamheter som bör ingå i den ekonomiska planeringsramen för det civila försvaret · analysera och överväga Räddningsverkets mål och medel samt förslå eventuella förändringar · särskilt beakta möjligheter till effektiviseringar och rationaliseringar samt ange eventuella behov av författningsändringar.