Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten SOU 1999:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag innebär att socialtjänstens behandling av personuppgifter författningsregleras och anpassas till bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Förslaget utgår från personuppgiftslagens tillämpningsområde, begrepp och terminologi och bestämmelserna har utformats så att de anger de undantag och preciseringar i förhållande till personuppgiftslagen som är motiverade. Lagen föreslås få namnet lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (avsnitten 6.1.16.1.4). Utredningens förslag innebär vidare vissa ändringar i socialtjänstlagen (1980:620).