Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ledande forskning - för säkerhets skull SOU 1999:110

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Försvarsforskningsutredningen har haft som uppdrag att lämna förslag till hur en sammanslagning av de nuvarande myndigheterna Flygtekniska försöksanstalten och Försvarets forskningsanstalt skulle kunna genomföras. I uppdraget ingår också att lämna förslag till mål, lednings-, styrnings- och finansieringsformer för en ny myndighet samt en plan för genomförande av organisatoriska förändringar. Vidare omfattar uppdraget att avseende NBC-verksamhet dels analysera gränsytorna mellan Totalförsvarets skyddsskola, Försvarshögskolan, Försvarets forskningsanstalt, Statens räddningsverk och Socialstyrelsen, dels lämna förslag till organisatorisk integrering av denna verksamhet. I uppdraget ingår även att analysera gränsytorna och möjligheterna till en integrering av den säkerhetspolitiska forskning som bedrivs vid Försvarshögskolan och Försvarets forskningsanstalt. Slutligen skall utredningen samråda med Försvarets materielverk avseende Försvarsmaktens behov av provningsresurser och med Utbildningsdepartementets arbetsgrupp som utreder en ny myndighetsstruktur för forskningen.