Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Mångfald i högskolan SOU 2000:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår följande åtgärder: - Obligatorisk introduktionskurs för alla nya studenter. (Formerna för denna utprövas i pilotprojekt vid tio lärosäten under femårsperioden.) - Collegetermin för att bredda högskolans rekryteringsbas - Särskilt stipendium kopplat till collegetermin - Valbara kurser i svenska språket i högskoleintroduktionskursen - Språkverkstäder/språklaboratorier inom högskolan - Svenskundervisning i högskolemiljö för utländska gymnasister och akademiker - Flexiblare urvalsregler kombinerat med aktiva rekryteringsinsatser för social och etnisk mångfald - Satsning på kompletteringsutbildningar för utländska akademiker - Mål för rekryteringen av högskolans personal skall finnas vad gäller etnisk mångfald - Särskilt sakkunniga skall kunna anlitas av lärarförslagsnämnder för att sökande med en del av sina akademiska meriter i annat land skall få en rättvis bedömning - Handlingsplaner för social och etnisk mångfald i högskolan - Mångfald som kvalitetskriterium - Resurser för pedagogiskt mångfaldsarbete - Underlag utarbetas för hur mångfald hanteras kvalitetsbefrämjande i undervisning, forskning och administration - Medel för ett mångvetenskapligt forskningsprogram om mångfald i högskolan Åtgärderna skall utvärderas efter fyra år och ytterligare åtgärder bör då övervägas på nytt.