Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Validering av vuxnas kunskap och kompetens SOU 2001:78

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren föreslår att en skyldighet för kommunerna att erbjuda validering fastläggs i lag och/eller förordning och att kommunerna ges ansvar för all validering på lokal nivå. Vägledningen studie- och yrkesvägledning i kommunen och vägledning inom arbetsmarknadsverket är en tjänst som med sin speciella metodik skulle kunna vara sammanhållande i samband med validering. Ett nationellt organ bör inrättas för validering för betyg och kompetensbevis. Denna organisation föreslås överta vissa uppgifter som för närvarande ligger inom Arbetsmarknadsverket och Statens skolverk. Genomförd validering av kunskap och kompetens ska dokumenteras i ett kompetensbevis. Kompetensbeviset redovisar tre slags kompetenser, yrkes-, bas- och allmän kompetens. Vidare ska en meritportfölj utvecklas. Den som genom validering fått ett kompetensbevis som omfattar minst yrkeskompetens på en viss nivå, ska också anses uppfylla villkoren för grundläggande behörighet för högskolestudier. Han/hon ska då ha kunskaper som motsvarar godkända betyg i svenska kurs B och engelska kurs A.