Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Verkställighet vid oklar identitet m.m. SOU 2003:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 4 april 2002 bemyndigade regeringen det statsråd som ansvarar för förvaltningsärenden som gäller flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor beträffande verkställighet av beslut om avvisning och utvisning, särskilt när det gäller ärenden där utlänningens identitet är oklar.