Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan och integritet i skolan SOU 2003:103

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdraget har inte omfattat frågor om sekretess i förskoleverksamhet eller inom vuxenutbildningen och inte heller frågor om tystnadsplikt eller dokumentation inom de fristående skolorna. För att fullgöra vårt uppdrag har vi utrett: - vad som från offentlighets- och sekretessynpunkt gäller för den dokumentation om enskilda elever som förekommer i skolan och om dessa förhållanden föranleder ändrade sekretessregler, - om sekretesslagen behöver ändras med anledning av Skollagskommitténs förslag om att införa en ny elevhälsa, - om det behövs särskilda bestämmelser om sekretess i Skolverkets tillsynsverksamhet för uppgifter som lämnas av enskilda, - om det med anledning av personuppgiftslagen behövs särskilda regler för användningen av datorer i skolan.