Statens offentliga utredningar från Försvarsdepartementet

Utveckling av området civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd SOU 2003:101

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppgift är att lämna förslag på hur samarbetsområdet civil säkerhet inom Östersjöstaternas råd (CBSS) kan vidareutvecklas. Möjligheterna skall vidare prövas att utvidga samarbetet till att omfatta ytterligare områden än de tre nu beslutade programområdena räddningstjänst, katastrof- och krishantering samt övervakning.