Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

KB ett nav i kunskapssamhället SOU 2003:129

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

KB-utredningen har haft i uppdrag att se över Kungliga biblioteket (KB), dess verksamhet och arbetsformer. I betänkandet föreslår utredarna bland annat följande: - Det som idag publiceras digitalt måste bevaras och finnas tillgängligt för forskning i framtiden, precis som det tryckta materialet. Sveriges pliktlag från 1661 har gjort KB till en kulturinstitution med ansvar för vårt kulturarv och till en källa för forskning. Centrala frågor är långsiktigt bevarande och framtida tillgänglighet, och precis som för det tryckta materialet ska detta vara KB:s ansvar. - Ett handlingsprogram för digitalisering ska ge ökad tillgänglighet till KB:s samlingar för forskare, studerande och allmänhet i hela landet. - Sveriges nätbibliotek ett nationellt insatsprogram för samordnad digital informationsförsörjning till utbildning och forskning bör inrättas. - Libris utvecklas till ett nationellt biblioteksdatasystem. - En ökad samordning i biblioteksväsendet som helhet bör ske. KB föreslås få det odelade ansvaret för utveckling och samordning av informationsförsörjning till alla offentligt finansierade och tillgängliga bibliotek, dvs. även för folk- och länsbiblioteken. - Nationella bevarandeinsatser bland annat en ny lag till skydd för värdefulla boksamlingar och enskilda verk, en nationell bevarandeplan och ett nationellt bevarandesekretariat.