Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2003/04 SOU 2004:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förutom en bedömning av den makroekonomiska utvecklingen görs en djupare analys av de offentliga välfärdssystemens framtida utmaningar i Långtidsutredningen 2003/04. Långtidsutredningarna har traditionellt fokuserat främst på den del av välfärden som kan mätas i ekonomiska termer. Det är främst möjligheterna till en god ekonomisk tillväxt, vilket utgör grunden för en hög välfärd totalt sett för samhället, som har berörts. Därför har analysen i de tidigare långtidsutredningarna inriktats på de långsiktiga tillväxtförutsättningarna för ekonomin. Betydligt mindre utrymme har ägnats åt analyser av hur den framtida välfärden kommer att fördelas och de offentliga välfärdssystemens betydelse för den framtida fördelningen. I långtidsutredningen 1999/2000 fanns dock en relativt omfattande analys kring möjligheterna att i framtiden finansiera den offentliga sektorn och kring begreppet hållbar utveckling. I långtidsutredningen 2003/04 utvidgas och fördjupas denna inriktning mot analys av de offentliga välfärdssystemen och välfärdens framtida finansiering. I synnerhet riktas fokus mot de framtida förutsättningarna att tillgodose efterfrågan på välfärdssystemets tjänster inom vård, omsorg och utbildning. Detta görs mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och den i övrigt ökade ekonomiska standard som följer av en ökad tillväxt.