Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Folkbildning i brytningstid SOU 2004:30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har varit att genomföra en utvärdering av folkbildningen, det vill säga studieförbunden och folkhögskolorna, och utifrån genomförda studier göra en samlad bedömning av i vilken utsträckning statens syften med statsbidraget till folkbildningen uppfyllts beträffande de områden som har studerats.