Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatt på väg SOU 2004:63

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag i korthet vad gäller personbilar Harmoniserad drivmedelsbeskattning Utredningen föreslår att skatten på bensin och dieselolja på sikt skall tas ut efter samma principer. I ett första steg föreslår utredningen att dieselskatten höjs med 50 öre per liter. Fordonsskatten för personbilar beräknas efter fordonens utsläpp av koldioxid Utredningen föreslår att fordonsskatten skall beräknas efter utsläpp av koldioxid per kilometer i stället för vikt. Dieseldrivna personbilar föreslås belastas med ett miljö- och bränsletillägg. Miljötillägget avser att kompensera lägre avgaskrav för dieselfordon vad gäller kväveoxider samt att dieselfordon generellt sett har högre utsläpp av partiklar. Bränsletillägget föreslås kompensera det faktum att dieselolja är lägre beskattad än bensin. Den nya fordonsskatten föreslås gälla för fordon av modellår 2006 eller senare. Den skall dessutom gälla för de äldre fordon som uppfyller minst miljöklass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid. Äldre personbilar Utredningen föreslår att fordonsskatten för bensindrivna personbilar av 1988 års modell eller äldre höjs med 30 procent jämfört med i dag. Fordonsskatten för dieseldrivna personbilar av 1988 års modell eller äldre förändras inte. Fordonsskatten för dieseldrivna personbilar av modellår 1989 2005 föreslås sänkas med 10 procent. Utredningen föreslår att förändringarna bör träda i kraft den 1 oktober 2005.