Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Att lära för hållbar utveckling SOU 2004:104

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 förklarade statsminister Göran Persson att Sverige skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för hållbar utveckling. I maj 2003 tillsatte regeringen en kommitté för utbildning för hållbar utveckling med uppdrag att kartlägga och analysera hur utbildningssystem på alla nivåer arbetar för en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.1 Som ett led i utredningsarbetet ingick att genomföra ett internationellt möte om utbildning för hållbar utveckling. I uppdraget ingick även att redogöra för hur man kan verka för att sprida kunskap som stimulerar utbildningssystemet att genomsyras av idéerna kring hållbar utveckling.