Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete SOU 2004:115

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förskolan har, precis som skolan, svårt att uppnå de jämställdhetsmål som anges i respektive läroplan. Forskning på området visar att förskolan istället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster kan stärka dessa. Mot denna bakgrund har Delegationen för jämställdhet i förskolan fått i uppdrag att stärka och utveckla arbetet med jämställdhet och genus inom förskolan. Delegationen tillsattes i december 2003. Vårt arbete avslutas i juni 2006. I det här delbetänkandet redovisar delegationen vår tolkning av dagsläget inom detta område. Vi tittar närmare på var det jämställdhetsarbete som pågår finns och hur det ser ut. I detta delbetänkande redogörs för hur förskolans aktörer förhåller sig i relation till varandra. Delegationen beskriver också hur lärarutbildningen, barnskötarutbildningen och andra utbildningar tar upp frågan om genus och jämställdhet. Vi berör även frågan om antalet anställda män i förskolan. Vi har tagit fram statistik som visar antalet anställda män och kvinnor inom förskolan mellan 1978 och 2003. Med anställda menas i detta fall antalet personer som arbetar i barngrupperna inom förskolan. Om dessa arbetar heltid eller deltid framgår med andra ord inte av våra siffror. Statistiken är uppdelad på tre nivåer: riksnivå, länsnivå och kommunnivå. - Anna Ekström, Elisabet Wahl, Tomas Wetterberg