Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser SOU 2005:71

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Genom beslut den 11 juli 2002 (dir. 2002:103) bemyndigade regeringen chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bedöma behovet av signalskydd i samhällsviktig verksamhet samt att lämna förslag till organisatorisk placering, lokalisering, uppgifter, ledning och samordning av signalskyddstjänsten. Med stöd av regeringens bemyndigande kallade chefen för Försvarsdepartementet f.d. riksdagsledamoten Anders Svärd till särskild utredare. Utredningen antog namnet InfoSäkutredningen.