Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Tillsyn på försäkringsområdet SOU 2005:85

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen föreslår att Finansinspektionens tillsyn bör inriktas på att skydda försäkringstagarnas fordringar snarare än att skydda bolagen. Vidare anser utredningen att Finansinspektionen inte kan fullt ut företräda försäkringstagarnas intressen när det gäller deras tillgångar i bolagens eget kapital. Inriktningen på tillsynen bör därför ligga på de tillgångar som utgör försäkringstagarnas säkerheter och bolagens kapitalbas snarare än att bevaka försäkringsbolagets samtliga affärsrisker. Eftersom försäkringstagarnas intressen i eget kapital inte kan skyddas genom Finansinspektionens tillsyn, bör försäkringstagarna själva få ta det ansvaret.