Statens offentliga utredningar från Utrikesdepartementet

Förslag till strategisk handlingsplan för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar SOU 2005:107

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En del av de nya svenska resurserna som nu tillförs kampen mot fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar bör slussas via FN-systemet och de viktigaste globala hälsoinitiativen och frivilligorganisationerna. Avsevärda medel bör också investeras i svenskbaserad forskning, utveckling och utbildning på detta område. Såväl universitetsbaserad som småföretagsbaserad forskning och utveckling bör stödjas genom nya generösa finansieringsmekanismer, främst via Sida/Sarec och ett större tvärvetenskapligt offentligt finansierat forskningsprogram för "Hälsosam Utveckling". Fattigdomsrelaterade infektionssjukdomar behöver kartläggas bättre i utvecklingsländerna. De kan bara bekämpas genom tvärvetenskapliga/tvärsektoriella insatser. Utbildning, fungerande hälsosystem, tillgång till vaccin, hälsoupplysning, sexualundervisning, sanitet, hygien och vattenfrågor, livsmedelsförsörjning och -säkerhet är alla avgörande för en effektiv bekämpning av smittsamma sjukdomar. Breda insatser är nödvändiga men mycket resurskrävande. De ger bäst effekt om de begränsas geografiskt och planeras och genomförs i ett långsiktigt perspektiv om minst en generation. Av princip bör alla större forskningsprojekt som finansieras via det svenska hälsobiståndet innefatta forskare från utvecklingsländer.