Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Fondkommission - och en ny kommissionslag SOU 2005:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att överväga om det behövs särskilda lagbestämmelser för den kommissionshandel som äger rum på värdepappersmarknaden (fondkommission) och hur sådana bestämmelser i så fall bör utformas. Utredningen anser att åtskilliga skäl talar emot att särreglera fondkommission och exempelvis utmönstra den ur kommissionslagen. Utredningen har därför avstått från att lägga fram ett sådant förslag. I betänkandet föreslår utredningen att en ny kommissionslag blir tvingande till förmån för konsumenter. Enligt förslaget ska det inte vara möjligt att inskränka en konsuments rätt enligt lagen att avvisa ett avtal, att reklamera inom viss tid eller att kräva skadestånd. Utredningen föreslår också en något ändrad reglering av uppdrag som utförs utanför en börs eller liknande handelsplats och av prissättningen vid kommissionshandel. Vidare föreslår utredningen ändrade regler om skadestånd, reklamation och preskription som nära ansluter till bestämmelserna i de köprättsliga lagarna och i konsumenttjänstlagen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)