Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt SOU 2006:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till hur rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet skall genomföras i Sverige.