Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Kustbevakningens personuppgiftsbehandling Integritet - Effektivitet SOU 2006:18

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En översyn av regleringen av behandlingen av personuppgifter i Kustbevakningens verksamhet, som nu regleras i förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen. Syftet med översynen har varit att kartlägga behandlingen av personuppgifter och analysera behovet av särskilda bestämmelser samt lämna förslag till reglering i lag. Utgångspunkten har varit att Kustbevakningens verksamhet ska kunna bedrivas effektivt med rationellt datorstöd samtidigt som nödvändig respekt visas för enskildas personliga integritet.