Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Teckenspråk och teckenspråkiga Kunskaps- och forskningsöversikt SOU 2006:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att kartlägga nuvarande forskning och för att få en bild av vilka eventuella forskningsinsatser som behöver göras har utredningen uppdragit åt fyra forskare - Inger Ahlgren, Brita Bergman, Päivi Fredäng och Carin Roos - från tre universitet att bidra med sin expertis om kunskap och forskning inom sina respektive forskningsområden. Det här delbetänkandet - Teckenspråk och teckenspråkiga, Kunskaps- och forskningsöversikt - som nu överlämnas innehåller tre delar: · Det svenska teckenspråket av Inger Ahlgren och Brita Bergman · Dövas liv med teckenspråk av Päivi Fredäng · Teckenspråk och pedagogik av Carin Roos I var och en av de tre delarna behandlas företrädesvis svensk kunskap och forskning, men också nordisk och internationell. Författarna ansvarar var för sig för urval och innehåll i respektive bidrag.