Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Ett utvidgat miljöansvar SOU 2006:39

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningsuppdraget gavs i november 2004 i syfte att bland annat anpassa miljöbalkens bestämmelser om ansvar för miljöskador, till de nya krav som kommer att gälla i anledning av EG: s miljöansvarsdirektiv. Uppdraget omfattade även en översyn av miljöbalkens regler om skyldighet för verksamhetsutövare att ställa säkerhet för kostnaderna för att återställa miljön efter en avslutad miljöfarlig verksamhet. Genomförandet av miljöansvarsdirektivet ska enligt förslaget träda i kraft den 30 april 2007 och innebär främst ett utvidgat ansvar för den som driver eller kontrollerar en verksamhet som orsakar skada på miljön att på olika sätt avhjälpa denna skada. Genom förslaget flyttar miljöintressena fram sina positioner. Naturen får ett eget, självständigt skyddsvärde.