Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Utbildningens dilemma - Demokratiska ideal och andrafierande praxis SOU 2006:40

Publicerad Uppdaterad

Rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering.

Ladda ner:

Betänkandet innehåller följande kapitel: Inledning Lena Sawyer och Masoud Kamali Skolböcker och kognitiv andrafiering Masoud Kamali "The land of the free", "världssamvetet" och "olärandet" av invandrarelever och elever från etniska minoriteter: betraktat i det sociala kapitalets perspektiv Lory Janelle Dance Fostran till frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar Ann Runfors Rasifierad profilering och utbildning av rasifierade ungdomar med minoritetsbakgrund Carl E. James Att koppla drömmar till verkligheten: SYOkonsulenters syn på etnicitet i övergången från grundskolan till gymnasiet Lena Sawyer Lärares tolkningsrepertoarer i samtal om en grupp elever med utländsk bakgrund och deras föräldrar Lena Granstedt Sunt förnuft: en fokusgruppsstudie om lärares syn på värdegrundsarbete Aino Dahl och Marcus Lundgren Etnisk mångfald i utbildningen: en översikt över politik, forskning och projekt Camilla Hällgren, Lena Granstedt och Gaby Weiner I sista instans - etnisk diskriminering och överklagandenämnden för högskolan Simon Andersson Uteslutningsmekanismer och etnisk reproduktion inom Akademin Steven Saxonberg och Lena Sawyer