Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Patientdatalag SOU 2006:82

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sammanhållen journalföring - personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården I betänkandet Patientdatalag (SOU 2006:82) föreslår Patientdatautredningen en ny sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en särskild lag, patientdatalagen. I lagen regleras bl.a. frågor om journalföring, elektronisk tillgång till patientuppgifter och användningen av patientuppgifter i verksamhetsuppföljning. Förslagen kan ses som en del av den process som nu pågår för att med hjälp av IT få till stånd en bättre samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer och en starkare patientorientering i verksamheten. Den centrala utgångspunkten har varit att skapa både en förbättrad patientsäkerhet och ett starkt integritetsskydd. Utredningen bedömer att regleringen också kommer att leda till effektivitetsvinster i form av minskad administration för hälso- och sjukvårdspersonalen samt förbättrade möjligheter att samarbeta över vårdgivargränser. Utredningen föreslår bl.a. en reglering som gör det möjligt för vårdgivare att - under vissa förutsättningar - få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar m.m. Genom förslaget öppnas helt nya rättsliga möjligheter för sjukvårdshuvudmännen och privata vårdgivare att bygga elektroniska informationssystem som alldeles oberoende av formella gränser gör viktig information om patienter tillgänglig för behörig personal när den behövs i patientvården, s.k. sammanhållen journalföring. Genom den sammanhållna journalföringen ges en tillgänglighet till patientuppgifter som i praktiken låter informationen följa patienterna i olika vårdkedjor och vårdprocesser. Syftet med denna ordning är i första hand att genom utnyttjande av IT öka patientnyttan i form av ökad patientsäkerhet. De patienter som så vill ges dock på olika sätt möjligheter att själva bestämma över hur tillgänglig informationen om dem skall vara för hälso- och sjukvårdspersonalen; både hos andra vårdgivare och inom en vårdgivares verksamhet. Förslagen innebär även ökade möjligheter när det gäller medicinsk, ekonomisk och annan verksamhetsuppföljning inom hälso- och sjukvården. Det är en central uppgift inom hälso- och sjukvården att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. En metod för detta är att samla och analysera patientbundna data om diagnoser, åtgärder och behandlingsresultat m.m. i s.k. kvalitetsregister. I patientdatalagen finns vissa särbestämmelser som gäller för kvalitetsregister som medger jämförelser inom hälso- och sjukvården på nationell respektive regional nivå. Genom patientdatalagen får en vårdgivare erbjuda patienter elektronisk tillgång - direktåtkomst - via t.ex. Internet till uppgifter i den egna journalen eller annan vårddokumentation.