Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Effektivare LEK SOU 2006:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande av Utredningen om översyn av lagen om elektronisk kommunikation. Genom ett beslut av regeringen den 17 februari 2005 tillkallades en särskild utredare för att undersöka behovet av ändrade regler för samutnyttjande av master med mera som ingår i allmänna kommunikationsnät för elektronisk kommunikation. Genom ett beslut den 1 mars 2005 förordnades generaldirektören Urban Karlström som särskild utredare. Den 7 november 2005 överlämnade utredningen sitt delbetänkande När en räcker - mastdelning för miljön (SOU 2005:97). Utredningen fick genom tilläggsdirektiv den 6 oktober 2005 uppdraget att se över beslutsprocessen enligt lagen om elektronisk kommunikation samt att se över myndighetsorganisationen på området för elektronisk kommunikation. Utredningen skulle slutredovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2006. Genom tilläggsdirektiv den 4 maj 2006 fick utredningen dock förlängd tid för att redovisa sitt uppdrag till den 16 oktober 2006.