Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods SOU 2006:92

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppgift att ta fram ett underlag för bedömningen av om Sverige bör tillträda 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, den s.k. HNS-konventionen (HNS står för Hazardous and Noxious Substances). Utredningen har vid en sammanvägning av såväl fördelar som nackdelar med att tillträda HNS-konventionen funnit att Sverige bör ansluta sig till konventionen. Härmed väljer Sverige att gå samma väg som de nordiska grannländerna och följer också de rekommendationer som beslutats inom EU.