Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Ett enhetligt sanktionssystem för felparkering SOU 2006:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 16 december 2004 att utse före detta riksdagsledamoten Johnny Gylling till särskild utredare med uppdrag att göra en bred översyn av bestämmelserna inom parkeringsområdet och utarbeta förslag till den reglering som bedöms nödvändig. Utredningen antog namnet Parkeringsutredningen (N 2004:21) och dess upppdrag slutfördes i och med överlämnandet av betänkandet. Huvudsyftet med översynen har varit att förenkla, modernisera och effektivisera regelsystemet på sådant sätt att det uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet och vinner förståelse hos vägtrafikanterna. I uppdraget har särskilt ingått att beakta dels de tankar som Åklagarutredningen-90 fört fram om att inrätta ett gemensamt regelsystem på parkeringsområdet som innefattar både den offentligrättsliga och den civilrättsliga parkeringen, dels justitieutskottets uttalande om att sysslor av administrativ karaktär inte bör utföras inom polisorganisationen.