Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas SOU 2007:34

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet föreslår utredningen att barn i familjer som har fått avslag på en ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning ska ha rätt till undervisning inom det offentliga skolväsendet. Barnen ska också ha rätt till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)