Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Auktorisation av patentombud SOU 2007:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 november 2005 att utreda möjligheten till förstärkt skydd för tystnadsplikten för de personer som arbetar med patenrättslig rådgiving. Utredningen förslår att patentombud och deras biträden inte ska få höras i rättegång om förtrolig information de erhållit i patentärenden, så kallat frågeförbud. Utredningen lämnar också förslag till lag om auktorisation av patentombud. Slutligen föreslår utredningen förändringar i sekretesslagen som innebär att sekretess ska gälla för vissa uppgifter i ärenden enligt lagen om auktorisation av patentombud.