Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Organisationsform för VTI och SIKA SOU 2007:49

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 22 mars 2007 att utreda förutsättningarna för att ombilda Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI och vissa funktioner av Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA till bolagsform. I uppdraget ingick även att föreslå lämplig organisationsform och hemvist för den verksamhet som inte lämpar sig för en bolagisering. Ett villkor för ombildningen var att verksamheten kan finansieras och och organiseras så att den tillgodoser regeringens behov av analys och stöd samt transportsektorns behov av forskning. Utredningen genomfördes av Lars Nordström som bland annat kom fram till att huvuddelen av VTI:s verksamhet är konkurrensutsatt och att förvaltningspolitiska skäl talar för att ombilda VTI till bolag. SIKA föreslås slås samman med Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS.