Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Domstolarnas handläggning av ärenden SOU 2007:65

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har inom ramen för arbetet med att renodla domstolarnas verksamhet haft i uppdrag att kartlägga de ärenden som handläggs av tingsrätt i första instans. Utredningen har kommit fram till att handläggningen av merparten av dessa ärenden kan och bör flyttas till olika förvaltningsmyndigheter. I betänkandet redovisar utredningen sina förslag till en sådan överflyttning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)