Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten SOU 2007:82

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen om tillsynen inom socialtjänsten har haft i uppdrag att se över och överväga förändringar i organisationen av och ansvarsfördelningen såvitt avser den statliga tillsynen inom socialtjänstens område. Utgångspunkten har varit att stärka och göra tillsynsansvaret tydligare, minska tillsynsfunktionens sårbarhet och att tillsynen ska fungera samordnat, strukturerat och effektivt med ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Utredningens uppdrag har också inneburit att se över ansvaret för tillsynen av Statens institutionsstyrelses institutioner och att överväga och föreslå åtgärder som särskilt stärker tillsynen över barns och ungas rättigheter inom socialtjänstens olika områden. Utredningen föreslår att tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården slås samman. Detta ska i ett första steg ske genom att länsstyrelsens tillstånds- och tillsynsverksamhet förs över till Socialstyrelsen och att det därefter i ett andra steg bildas en renodlad tillsynsmyndighet för tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Den samordnade tillsynen ska utgå från ett gemensamt tillsynsbegrepp och samma förutsättningar i form av tillsynsinstrument och sanktionsmöjligheter, där bl.a. Lex Sarah föreslås gälla inom hela socialtjänsten. Tillsynen av Staten institutionsstyrelses institutioner ska blir oberoende och utföras av Socialstyrelsen, och sedan av den renodlade tillsynsmyndigheten. Det ansvar som kommunerna idag har för den löpande tillsynen av enskilt driven verksamhet ska i fortsättningen vara en statlig uppgift. Utredningen föreslår också att tillsynen ska ha ett tydligt barnperspektiv bl.a. genom att barn och unga ska få information om möjligheterna att vända sig till tillsynsmyndigheten och genom att tillsyn av hem för vård eller boende som tar emot barn och unga ska ske minst två gånger per år, varav ett besök ska ske oanmält. En försöksverksamhet ska genomföras med tillsynsombud för barn som är placerade i familjehem. Resurserna för tillsynen bör successivt öka med 25 miljoner kronor per år under fyra år för att sedan nå en 100 miljoner kronor högre nivå än idag.