Statens offentliga utredningar från Statsrådsberedningen

Vägval för Sieps. En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier. SOU 2007:109

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Sieps-utredningen har haft i uppdrag att utvärdera Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps). Följande slutsatser redovisar utredningen i detta betänkande: Sverige måste ha tillgång till ett organ som kan förse de politiska beslutsfattarna med analyser och annat underlag om olika EU-frågor. Behovet av Sieps som en tankesmedja är därför stort. Sieps verksamhet av i dag är inte fullt ut ändamålsenlig. Kvaliteten i Sieps rapporter och utredningar bedöms som hög även om uppfattningarna om deras användbarhet och mervärde varierar. Intrycket är att Sieps som länk i kedjan mellan den akademiska världen och beslutsfattarna har hamnat för långt från de senare. Det bör tydligare framgå av Sieps instruktion att huvuduppdraget är att för regeringen och övriga svenska aktörer i den politiska beslutsprocessen ta fram forskningsbaserade analyser och annat underlag av betydelse för utvecklingen av den Europeiska unionen (EU) och Sveriges Europapolitik. Utlysningen av forskningsbidrag från Sieps bör upphöra. Nuvarande ledningsform framstår som orationell och ineffektiv. Sieps bör vara kvar som egen myndighet under regeringen men som enrådighetsmyndighet och ledas av en chef (direktör). Regeringen bör i betydligt högre grad utnyttja Sieps resurser. Detta bör framför allt ske genom att kontakterna mellan Regeringskansliet och Sieps uppgraderas och utvecklas.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition