Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Att lära nära. Stöd till kommuner för verksamhetsnära kompetensutveckling inom omsorg och vård av äldre SOU 2007:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I dag överlämnar den statliga kommittén Kompetensstegen (S 2004:10) betänkandet "Att lära nära - stöd till kommuner för verksamhetsnära kompetensutveckling inom omsorg och vård av äldre" (SOU 2007:88) till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Kommitténs uppdrag har varit att under åren 2005-2007 ansvara för genomförandet av satsningen Kompetensstegen, vars syfte varit att ge stöd till kvalitetsutveckling genom kompetensutveckling av personalen inom den kommunala omsorgen och vården av äldre. Kommittén har berett underlag och lämnat förslag till regeringen avseende fördelning av totalt 1 050 000 000 kronor som avsatts för ändamålet. Kommittén har även genomfört en försöksverksamhet med verksamhetsnära utbildningsmodeller i sex kommuner samt genomfört insatser för att främja användandet av det arbetsmarknadspolitiska programmet utbildningsvikariat som genomfördes under 2006. Totalt har 287 av landets 290 kommuner ansökt om och beviljats stöd inom ramen för satsningen. Cirka 118 000 anställda inom äldreomsorgen har deltagit i Kompetensstegen, vilket motsvarar drygt 60 procent av det totala antalet anställda. Bland de många kunskapsområden som kommunerna valt att satsa på är de vanligaste bemötande, etik och värdegrund, demenssjukdomar, rehabilitering, vård i livets slut samt måltids- och nutritionsfrågor. De vanligaste formerna för utveckling och lärande är handledning, reflekterande samtal, kvalitetsutveckling, förändrings- och utvecklingskompetens. Även validering och grundutbildning genomförs i betydande omfattning. I betänkandet redovisas hur kommittén har genomfört sitt uppdrag. Betänkandet innehåller därutöver ett antal exempel på aktiviteter som kommunerna genomfört med stöd av satsningen. Kommittén sammanfattar även erfarenheterna av arbetet i ett antal överväganden och slutsatser inför framtida åtgärder på området.