Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Avgifter SOU 2007:96

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 8 december 2005 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att klargöra vissa frågor som gäller gränsdragningen mellan offentligrättsliga avgifter och andra avgifter av liknande karaktär som staten tar ut. Avgiftsutredningen överlämnade den 17 december 2007 sitt slutbetänkande till Finansdepartementet.