Statens offentliga utredningar från Näringsdepartementet

Barlastvattenkonventionen - om Sveriges anslutning SOU 2008:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Barlastvattenutredningen har haft i uppdrag att redovisa förutsättningarna för Sverige att tillträda den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment, barlastvattenkonventionen. Konventionen antogs vid en diplomatkonferens om fartygs hantering av barlastvatten den 13 februari 2004, anordnad av FN:s internationella sjöfartsorganisation, IMO. Uppdraget har även omfattat att föreslå lämpliga författningstexter.