Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Ett stabsstöd i tiden SOU 2008:22

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Stabsutredningens uppdrag har varit att göra en översyn av Ekonomistyrningsverket, Kammarkollegiet, Statskontoret och Verket för förvaltningsutveckling (Verva). I uppdraget ligger att klargöra ansvarsförhållanden mellan myndigheterna och tydliggöra deras roll i det fortsatta arbetet med att utveckla den statliga förvaltningen. Översynen syftar till att effektivisera stabsorganisationen och dess verksamhet.