Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Kontinuitet och förändring SOU 2008:64

Publicerad Uppdaterad

Public service-utredningens uppdrag har varit att utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010.

Ladda ner:

Ambitionen har varit att föreslå förändringar som stärker public service-företagens självständighet och oberoende från staten samtidigt som deras effektivitet säkerställs.

Utredningens principiella utgångspunkt är att företagen ska detaljregleras i så liten utsträckning som möjligt. Minskad detaljreglering ökar självständigheten men innebär också att public service-företagen själva måste ta ett större ansvar för att möta de krav som riksdag och regering formulerar i framför allt sändningstillstånden. Finansieringen genom avgifter medför samtidigt legitima krav på tydlig redovisning och uppföljning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Radio och TV i allmänhetens tjänst

    En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010. Utgångspunkten är att verksamheten skall ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kontinuitet och förändring

    Public service-utredningens uppdrag har varit att utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst m.m.

    I lagrådsremissen föreslås bland annat att det i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst införs en bestämmelse som anger att en enda TV-avgift ska betalas för samtliga TV-mottagare om mottagarna innehas av samma statliga myndighet eller innehas av samma avgiftsskyldig.

Proposition (1 st)