Proposition från Kulturdepartementet

Utveckling för oberoende och kvalitet, Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013 Prop. 2008/09:195

Publicerad Uppdaterad

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer för kommande tillståndsperiod för den radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.

Ladda ner:

I propositionen föreslås i huvudsak oförändrade villkor för företagen. Flera förslag syftar till regelförenkling och ökat oberoende.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Radio och TV i allmänhetens tjänst

    En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010. Utgångspunkten är att verksamheten skall ges bästa möjliga förutsättningar inför framtiden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kontinuitet och förändring

    Public service-utredningens uppdrag har varit att utifrån de gällande villkoren för radio och TV i allmänhetens tjänst analysera om det finns behov av förändringar i villkoren inför nästa tillståndsperiod, som inleds den 1 januari 2010.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Ändringar i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst m.m.

    I lagrådsremissen föreslås bland annat att det i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst införs en bestämmelse som anger att en enda TV-avgift ska betalas för samtliga TV-mottagare om mottagarna innehas av samma statliga myndighet eller innehas av samma avgiftsskyldig.

Proposition (1 st)