Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Föräldrastöd - en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap SOU 2008:131

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I betänkandet Föräldrastöd - en vinst för alla, nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap SOU 2008:131 läggs förslag till en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd. Stödet ska erbjudas alla föräldrar som så önskar, från graviditeten till dess barnen är 18 år. Betänkandet lämnas över till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Stödet bygger dels på befintliga strukturer och samverkan mellan de aktörer som vanligtvis har barn och föräldrar som målgrupp ( Ideella organisationer, MVC, BVC, familjerådgivning, skola, förskola inklusive öppen förskola, skola, socialtjänst, bostadsbolag, polis, näringsliv m.fl) och dels på insatser på regional och nationell nivå. Utredningen lyfter fram förutsättningar, framgångsfaktorer och konkreta förslag på alla nivåer för att stimulera till utveckling, ökad kvalitet och kompetens. Utredningen tar inte ställning till enskilda föräldrastödsprogram men konstaterar att det behövs mer kunskap om användning och effekter. Förslag till övergripande lokala insatser: - föräldrastöd samordnas på central nivå i kommunen - en lokal strategi för föräldrastöd utarbetas i samarbete mellan offentliga, ideella och privata aktörer - kvalitetsuppföljning av genomförda insatser Förslag till nationella och regionala insatser: - ett nationellt råd inrättas med syfte att följa utvecklingen och sammanställa och sprida bästa möjliga kunskap om föräldrastöd - webbsajter om föräldrastöd kvalitetssäkras - förutsättningar för en nationell föräldratelefon utreds - kriterier för öppna jämförelser av föräldrastöd utarbetas - utbildning av föräldragruppsledare samordnas regionalt - tvärprofessionella utbildningar och konferenser anordnas regionalt - nationella riktlinjer för föräldrastödjande arbete på mödra- och barnhälsovårdsmottagningarna fastställs. Rekommendationer och framgångsfaktorer: - beslut om att utveckla en strategi för föräldrastöd finns på kommunens högsta politiska nivå. - centralt placerade samordnare tillsätts - avtal upprättas där ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna, och finansiering klargörs. - samlokalisering eller samorganisering av familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter Utredningen rekommenderar också föräldrastödsinsatser till föräldrar med barn i specifika åldersgrupper. För föräldrar, som väntar barn, har spädbarn eller har barn i förskoleåldern rekommenderar utredningen ett utökat utbud av strukturerade och evidensbaserade program, att de blivande föräldrarna på MVC också får stöd att förbereda sig på de förändringar i parrelationen som ett nytt barn kan medföra, samt att förskoleverksamheten får en roll i kommunens föräldrastödsverksamhet. Såväl förskoleverksamheten som skolan bör ha tillgång till kurator och psykolog. Beträffande föräldrastöd som berör barn 6-12 år och tonåringar anser utredningen bland annat att skolans lokaler bör kunna utnyttjas för föräldrastödjande insatser samt att föräldrasammankomster av olika slag bör ge utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte kring föräldraskapet. Stöd till föräldrar med tonåringar kan också ges i form av en "tonårscentral" på internet där föräldrar ges möjlighet att kommunicera med varandra och rådgöra med lokala experter i frågor som berör ungdomarna eller genom lokala föräldratelefoner där berörda aktörer samverkar med föreningslivet.