Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Nya nät för förnybar el SOU 2009:02

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 mars 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över frågor som rör regleringen av elnätstariffer m.m. (dir 2006:39). Den 28 april 2006 förordnades Sten Kjellman att vara särskild utredare. Utredningen, som antog namnet Energinätsutredningen, överlämnade i november månad 2007 delbetänkandet Förhandsprövning av nättariffer m.m. (SOU 2007:99). Genom tilläggsdirektiv (dir 2008:54 och dir 2008:158) har utredningen därefter givits ytterligare uppgifter och förlängd utredningstid till senast den 1 april 2009. Utredningen överlämnade den 14 januari 2009 detta delbetänkande Nya nät för förnybar el (SOU 2009:02). Betänkandet har tillkommit i samarbete mellan utredare, sak-kunniga, experter och sekreterare. Detta innebär inte att samtliga i utredningen deltagit i utformningen av alla delar av betänkandet. Jag är således ensam ansvarig för de överväganden och förslag som betänkandet innehåller. Övriga medverkande i utredningens arbete med uppdragets aktuella del anges på följande sidor.