Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Återkrav inom välfärdssystemen - förslag till lagstiftning SOU 2009:6

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 18 december 2007 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå enhetligare regler om återkrav beträffande ekonomiska förmåner för personligt ändamål inom de centrala delarna av välfärdssystemen. Den 3 februari 2009 lämnade utredningen sitt betänkande "Återkrav inom välfärdssystemen - förslag till lagstiftning", SOU 2009:6. Utredningen föreslår att det införs en generell återkravslag, lagen om återkrav inom välfärdssystemen (återkravslagen), som ska gälla för i princip alla förmåner som ingår i de svenska välfärdssystemen. Arbetsmarknadspolitiska förmåner har dock inte ingått i uppdraget och omfattas därför inte av förslagen. De myndigheter med flera som berörs är i första hand Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket samt kommunerna. I huvudsak innebär den nya lagen en samordning och modernisering av gällande bestämmelser. Vissa ändringar föreslås beträffande bland annat förutsättningarna för eftergift och avräkning av återkrav vid senare utbetalningar. Genom lagen införs också möjlighet till återkrav av vissa förmåner som nu inte kan återkrävas. Den nya ordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.