Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

En ny alkohollag SOU 2009:22

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förutom en redaktionell och språklig översyn av det nuvarande regelverket innehåller betänkandet förslag till ändringar och preciseringar beträffande främst förutsättningarna för att erhålla serveringstillstånd, dvs. tillstånd att servera starköl, vin och/ eller spritdrycker. Ändringarna avser bl.a. cateringstillstånd, köks- och matkrav, anordnande av mässor, krav på personal samt serveringstider.

Sanktionssystemet föreslås ändrat så att mildare påföljder, erinran eller varning, utom i verkligt allvarliga fall ska vara ett försthandsalternativ i stället för återkallelse av tillståndet.

Vad gäller detaljhandeln understryks att monopolet är en av hörnstenarna i den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Det föreslås från denna utgångspunkt att kommersiell förmedling av försäljning av starköl, vin och spritdrycker genom privatinförsel ska förbjudas. Från samma utgångspunkt är det utredningens bedömning att gårdsförsäljning av alkoholdrycker inte bör tillåtas.

Som ett led i att begränsa ungdomars åtkomst till alkohol fastslås att det som huvudregel ska gälla att det även är förbjudet att bjuda underåriga på alkoholdrycker.

Slutligen föreslås vissa skärpningar av marknadsföringsreglerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)