Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetförmåga/Medicinska förutsättningar/Försörjningsförmåga SOU 2009:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Detta slutbetänkande innehåller förslag på tre områden av stor betydelse för de sjukförsäkrade och för sjukförsäkringen; hur sjukdomsbegreppet ska tolkas, hur arbetsförmåga ska förstås och bedömas i olika lägen och hur ett särskilt arbetsmarknadsprogram som knyts till beslutstillfällena i sjukförsäkringen i högre grad kan stärka individens egna resurser att hitta sin väg tillbaka till egen försörjning.

Enligt utredningen är det moderna sjukdomsbegreppet vagt, undflyende och i många sammanhang gränslöst. För att tydliggöra att det är sjukdom och ingenting annat som är grunden för ersättning från sjukförsäkringen föreslås att vissa svårbedömda situationer flyttas ut ur sjukförsäkringen. Skönhetsoperationer föreslås inte alls ge rätt till ersättning. Om maka, make, partner eller barn avlider föreslås en särskild närståendepenning under tio arbetsdagar. För gravida kvinnor föreslås att graviditetspenning kan betalas ut under högst 30 dagar i slutet av graviditeten.

Utredningen föreslår vidare tre begrepp istället för enbart arbetsförmåga:
- Arbetsförmåga för dem som har ett arbete fram till dag 180.
- Medicinska förutsättningar för arbete för dem som, i allmänhet efter 180 dagar, ska bedömas mot den reguljära arbetsmarknaden.
- Försörjningsförmåga för dem som ansöker om förlängd sjukpenning efter dag 365 eller som ansöker om sjukersättning. På yngre bör ställas högre krav på omställning än på äldre och på den som har hög utbildning och bred arbetslivserfarenhet bör ställas högre krav än på den som inte har det.

Utredningen föreslår att Försäkringskassan utvecklar ett särskilt bedömningsinstrument som ska användas när individens förmåga att försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden ska bedömas.

Slutligen föreslår utredningen att det samverkansprogram som finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan omvandlas till ett permanent arbetsmarknadsprogram som flyttas fram i tiden och sätts in mellan dag 180 och dag 365. Detta för att stötta dem som behöver ställa om till ett annat arbete.

Se även länk till delbetänkande SOU 2008:66 Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder.