Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Tredje sjösäkerhetspaketet SOU 2009:90

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 29 april 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur följande direktiv bör genomföras i svensk rätt:

- 2009/15/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (klassdirektivet),

- 2009/16/EG om hamnstatskontroll (hamnstatskontrolldirektivet),

- 2009/17/EG om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (övervakningsdirektivet),

- 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn (olycksutredningsdirektivet),

- 2009/21/EG om flaggstatsförpliktelser (flaggstatsdirektivet).

Regeringen beslutade den 27 augusti 2009 att utredningen skulle, i fråga om direktiv 2009/16/EG och direktiv 2009/17/EG samt därtill relaterade frågor, lämna ett delbetänkande senast den 15 november 2009 och att övriga delar i utredningens uppdrag skulle redovisas senast den 31 mars 2010.

Utredningen som antagit namnet Tredje sjösäkerhetspaketet
(N 2009:5) överlämnar härmed delbetänkandet Tredje sjösäkerhetspaketet. Hamnstatskontrolldirektivet, Övervakningsdirektivet, Flaggstatsdirektivet (SOU 2009:90).

Arbetet fortsätter i enlighet med direktiven.