Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Att nå ut och nå ända fram SOU 2009:94

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen diskuterar i betänkandet tre organisatoriska alternativ för en framtida utvärderingsfunktion: en funktion inom någon av de befintliga myndigheterna, en kommitté i Regeringskansliet respektive en ny utvärderingsmyndighet. I nuläget finns en rad myndigheter som antingen på eget initiativ eller via regeringsuppdrag genomför policyinriktade utvärderingar inom utbildningsområdet.

Utredningen om utvärdering av utbildning, U 2008:10 fick i uppdrag att se över hur utvärderingen kan förbättras. Utredningens uppdrag består enligt direktiven av två delar: policyinriktad utvärdering och spridning av forskning med relevans för skolans måluppfyllelse.