Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden SOU 2010:7

Publicerad Uppdaterad

Förslag från Utredningen om aktiva åtgärder inom diskrimineringsområdet.

Ladda ner:

På regeringens uppdrag har utredaren Anne-Marie Morhed undersökt om aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter i de olika diskrimineringslagarna har varit effektiva. Hon har också övervägt hur krav på aktiva åtgärder kan göras mer tydliga och skarpa och om de bör utvidgas till fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden.

Utredaren föreslår att lagen ska inriktas mot att arbetsgivare ska ha ett ständigt pågående arbete med att själva inventera och analysera vilka hinder som finns i verksamheten mot att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet ska gälla alla diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar, dvs. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Huvuddragen i förslaget är:

  • att aktiva åtgärder ska bedrivas på alla diskrimineringsgrunder på samhällsområdena arbetsliv, utbildning och försvarsutbildning,
  • att ansvariga för aktiva åtgärder redovisar ett systematiskt och målinriktat arbete i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter,
  • att detta arbete beskrivs i ett program som upprättas vart tredje år och följs upp årligen,
  • att det inom arbetslivet bedrivs ett aktivt förebyggande arbete som gäller löner,
  • att tillsynen riktas mot att de ansvariga uppfyller kravet på systematiskt målinriktat arbete och att bistå de ansvariga med rådgivning.

Utredaren föreslår även att enbart de arbetsgivare som har en skyldighet att dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder också ska vara skyldiga att bedriva dem, det vill säga arbetsgivare som under året sysselsatt minst 25 anställda. Liknande bestämmelser föreslås också gälla för utbildningsområdet och för försvarets utbildningar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter

    En särskild utredare ska undersöka effekterna av de bestämmelser om aktiva åtgärder som tas upp i lagarna mot diskriminering. Utredaren ska undersöka om och i så fall hur bestämmelserna har haft effekter på arbetet för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt inom utbildningsområdet även oavsett funktionshinder och sexuell läggning.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition