Statens offentliga utredningar från Miljödepartementet

Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet SOU 2010:101

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Delbetänkande av Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen föreslår en handlingsplan för hur strategier bör utvecklas i miljömålssystemet i förhållande till miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Beredningen avser att återkomma senast den 31 mars 2011 med förslag till vissa etappmål i miljömålssystemet, enligt tilläggsdirektiv (dir. 2010:135).

Miljömålsberedningen föreslår tre områden för att ta fram strategier under 2011–2014. Beredningen bedömer att det krävs långsiktiga politiska avvägningar inom dessa områden för att nå de berörda miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Beredningen föreslår även att en ny handlingsplan för beredningens fortsatta arbete tas fram under perioden. Beredningen föreslår följande områden för strategier:
- Långsiktigt hållbar markanvändning, landskapsfokus,
- En sammanhållen vattenpolitik,
- Sveriges internationella arbete för giftfri miljö, inklusive läkemedel och miljö.